Regulamin świadczenia usług


Każdy zainteresowany przed skorzystaniem z świadczonych usług medycyny naturalnej, uzdrawiania jest zobowiązany do zapoznania  się z regulaminem.

1. Świadczone usługi są tylko dla osób pełnoletnich. Każdy pełnoletni  dobrowolnie wyraża zgodę na proponowane uzdrawianie, sesje. Najlepiej skontaktować się telefonicznie z Cezary Grezel.

2. Cena świadczonej usługi jest ceną brutto i jest zamieszczona w Inwestycja w zdrowie, usługi i cennik

3. Usługa świadczona jest po wpłacie należności, udokumentowanej przez zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Cezary Adam Grezel. Ustala się termin wykonania usługi i powiadamia o tym terminie nabywcę. Nabywca kupuje świadczoną usługę w swoim imieniu jak również dopuszcza się  możliwość, że nabywca robi przelew dla odbiorcy świadczonej usługi jak na przykład babcia, dziadek, sąsiadka itp.. Termin realizacji usługi zależy od aktualnej liczby zamówień, jednakże termin wykonania usługi nie będzie dłuższy jak 30 dni. Przelewy na rachunek bankowy mogą być dokonane po ustaleniu kwoty wpłaty z Cezary Adam Grezel. 

4.  W celu świadczenia usługi należy podać dane nabywcy i odbiorcy – imię, nazwisko, adres w celu wystawienia faktury.

Dokumentem potwierdzającym zakup świadczonej usługi jest faktura.

Podanie danych jest dobrowolne, w celu realizacji świadczonych usług.

Nie świadczone są usługi dla anonimowych odbiorców.

Nie świadczone są usługi bez faktur. Faktury są potrzebne dla księgowej i Urzędu Skarbowego. 

5. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Może to nastąpić po przesłaniu na Formularzu Oświadczenia, wzór jak poniżej

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług zawartej na odległość – wzór

                                                                                                                                                                    .................................

                                                                                                                                                                   Miejscowość, data

 

Nabywca, adres

.............................................

Imię i nazwisko nabywcy

.............................................

..........................................

Na adres

Cezary Adam Grezel       
ul. 6 Sierpnia 30/15     
90-623 Łódź 


Tytuł: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług zawartej na odległość

Informuję, iż zdecydowałem/łam się odstąpić od umowy świadczenia usługi zawartej w dniu………………., której przedmiotem było wykonanie świadczenia usługi ……………......................................................................................

Data zawarcia umowy, przelewu na rachunek bankowy:............................................

……………………………………

Podpis nabywcy

lub przesłanie oświadczenia na e-mail: [email protected] lub adres firmy.

Uwaga!

Po wykonaniu świadczonej usługi odstąpienie od umowy nie będzie możliwe.

Płatność za świadczone usługi w związku z odwołaniem terminu wykonania  na mniej jak 48 godziny przed umówionym terminem świadczenia usługi nie podlegają zwrotowi. 

6. Świadczone usługi to uzdrawianie,  Zamowa Zdrowia, Aura-Czakry-System-Terapia, Mentoring, Uzdrawiania, sesje, warsztaty itp.

7. Nie wykonuję usług dla osób leczących się psychiatrycznie. Jeżeli taka informacja zostanie zatajona, to nabywca / odbiorca świadczonych usług przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jakiekolwiek konsekwencje z tego wynikające. 

9. Informuję, że świadczona usługa przez Cezary Adam Grezel nie zastępuje w żadnym stopniu badań i diagnostyki i leczenia medycyny akademickiej. W przypadku jakichkolwiek problemów medycznych należy bezzwłocznie kontaktować się z najbliższą jednostką opieki zdrowotnej.

10. Informacje otrzymane w ramach świadczonych usługi nie mają charakteru wiążących porad, konsultacji medycznych i Cezary Adam Grezel nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient interpretuje te informacje i w jaki sposób z nich korzysta.

11. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zlecenie wykonania świadczenia usługi uzdrawiania i jego skutki. Cezary Adam Grezel nie bierze żadnej odpowiedzialności za postępowanie klienta po uzdrawianiu.

12. Klient oświadcza, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zamówieniem świadczenia usługi u Cezary Adam Grezel i nie będzie rościł w związku z tym żadnych pretensji.

13. Cezary Adam Grezel, pozostawia sobie prawo odmowy wykonania którejkolwiek z oferowanych przez siebie świadczonych usług. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług  w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych lub podobnych. Jeżeli kwota za usługę została wpłacona, pieniądze, środki zostaną zwrócone osobie wpłacającej ta sama droga. 

14. Dla korzystających z świadczonych usług strony internetowej www.medycynaszeptun.com informacje. W sprawach spornych zastosowanie ma prawo polskie, język sprawy język polski. Miejscem sprawy i ewentualnego sporu jest Sąd w Polsce w mieście Łódź.

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.01.2024 r. 

Tak jak moja babcia uczyła to aby zamowy, akty uzdrawiania działały to pieniędzy się nie bierze dlatego opłaty za świadczone usługi są płatne po zapoznaniu się z  REGULAMINEM, wyłącznie na konto bankowe.

Dane do przelewu:

Wystawiam faktury, nie obsługuję anonimowych klientów, bez adresów itp.

Usługi Online - Łódź, Warszawa i inne miasta w Polsce i za granica.